חוקי הרשות הפלסטינית

חוק מס’ 14 (2004) – סיוע לאסירים בבתי הכלא בישראל

לאחר בדיקה על ידי יושב ראש הרשות הפלסטינית של חוק היסוד המתוקן, ובהתאם למה שאושר על ידי המועצה המחוקקת בישיבתה מיום 24 בנובמבר 2004, אנו מחוקקים את החוק הבא:

סעיף 1

כל המונחים והביטויים הבאים הם בעלי משמעות המוגדרת להלן, אלא אם כן ההקשר מציין אחרת:

אסיר: כל מי שנכלא בבתי הכלא של הכיבוש בגין השתתפותו במאבק נגד הכיבוש.

החשבון: החשבון המיוחד לאסירים במסגרת קרן הסיוע לקורבנות של התוקפנות הישראלית באינתיפאדת אל-אקצה.

הקרן: קרן הסיוע לקורבנות התוקפנות הישראלית באינתיפאדת אל-אקצה.

סעיף 2

בהתאם לחוק זה, ‘חשבון מיוחד’ ייפתח כחלק מהקרן, המוקדש לתמיכה בעמידה האיתנה של האסירים ומשפחותיהם.

סעיף 3

מקורות החשבון יכללו את מקורות המימון הבאים:

כספים המנוכים מן המשכורות של משרתי הציבור והמעסיקים של הרשות הפלסטינית לטובת החשבון. [סך הכול הסכום המנוכה] לא יעלה על המשכורות [המשולמות] ליום בשנת הכספים, והממשלה תקבל החלטה בהתייחס [לניכוי] בעקבות אישור הוועדה המחוקקת.

תקציב המוקצה על ידי משרד האוצר [הפלסטיני] לחשבון מתוך התקציב הכללי.

כספי תרומות, מענקים וסיוע המועברים לחשבון.

מקורות נוספים המיועדים על ידי מועצת המנהלים של הקרן לתכלית זאת.

סעיף 4

הממשלה רשאית לתבוע שגופים במגזר הפרטי והציבורי ינכו שכר של יום אחד מהמשכורת של כל מועסקיהם לטובת החשבון.

הסכום שינוכה לא יעלה על שכר של יום אחד בשנת הכספים של אותו גוף.

סעיף 5

סעיפי חוק הקרן יתייחסו לכספים בחשבון.

סעיף 6

הממשלה תקבע את התקנות הנדרשות כדי ליישם את סעיפי חוק זה.

סעיף 7

כל הצדדים לעניין, כל אחד בתחומו, צריכים ליישם את הסעיפים של חוק זה ולפעול בהתאם לו, החל מתאריך אישורו והפרסום ברשומות.

פורסם: עזה, 1.12.2004.

תיקון לחוק האסירים הפלסטינים מס’ 19 (2004)

יושב ראש הרשות הפלסטינית

לאחר בחינת חוק היסוד המתוקן למול מה שאושר על ידי המועצה המחוקקת הפלסטינית בישיבתה מיום 22 בדצמבר 2004, חוקקנו את החוק הבא:

סעיף 1: הגדרות

המונחים והביטויים הבאים הם בעלי משמעות המוגדרת להלן, אלמלא ההקשר מציין אחרת.

הרשות הלאומית: הרשות הלאומית הפלסטינית.

הממשלה: הממשלה של הרשות הלאומית הפלסטינית.

השרים: המשרד לענייני האסירים והאסירים המשוחררים או כל משרד אחר העוסק בהם.

אסיר: כל מי שכלוא בבית סוהר של הכיבוש בגין השתתפותו במאבק נגד הכיבוש.

אסיר משוחרר: כל אסיר ששוחרר מבית סוהר של הכיבוש.

סעיף 2: הזכות לחיים בכבוד

האסירים והאסירים המשוחררים הם מגזר לוחם וחלק בלתי נפרד מהמרקם של החברה הערבית הפלסטינית. הסעיפים בחוק זה מבטיחים להם ולמשפחותיהם חיים בכבוד.

סעיף 3: החובות של הרשות הלאומית כלפי האסירים

כדי לממש את המטרות של חוק זה, הרשות הלאומית תנקוט כל אמצעי אפשרי כדי לבצע את המשימות להלן:

לשחרר את האסירים מבתי הכלא של הכיבוש.

להושיט כל סיוע חוקי לאסירים.

להעניק זכויות כספיות לאסיר ולמשפחתו כמפורט בסעיפי חוק זה ובהתאם לטבלת השכר המעודכנת.

לאפשר לאסיר ולילדיו לרכוש השכלה.

לשקם אסירים משוחררים.

להבטיח [לאסירים משוחררים] משרות בהתאם למשך מאסרם ורמת השכלתם, כפי שיפורט בתקנה שתונפק על ידי הממשלה.

סעיף 4: שחרור אסירים הוא תנאי יסודי בהסכם שלום

הרשות הלאומית מנועה מלחתום על הסכם שלום, או להשתתף בחתימתו כדי לפתור את הבעיה הפלסטינית, ללא שחרור כל האסירים.

סעיף 5: טיפול מועדף באסירים משוחררים

כל אסיר משוחרר שנכלא בבית סוהר של הכיבוש למשך חמש שנים ויותר, וכל אסירה שנכלאה למשך שלוש שנים ויותר, יהיו פטורים מהמפורט להלן:

שכר לימוד בבתי ספר ובאוניברסיטאות ממשלתיים.

תשלומי ביטוח בריאות.

שכר לימוד לכל תכניות ההכשרה המקצועית הניתנות על ידי הגופים הרשמיים המתאימים.

הממשלה תבטיח את הפטורים המופיעים בתת-הסעיפים בתקנה שתתפרסם בעניין זה.

סעיף 6: משכורת חודשית וקצבת ביגוד

הרשות הלאומית תעניק לכל אסיר משכורת חודשית, ללא אפליה, ופעמיים בשנה קצבת ביגוד, בהתאם לתקנה שתפורסם בעניין זה.

סעיף 7: משכורת חודשית

הרשות הלאומית מחויבת לשלם לכל אסיר משכורת חודשית כמפורט בתקנה [שתפורסם בעניין זה]. הסכום יוצמד למדד יוקר המחייה.

משפחת האסיר תקבל חלק מן המשכורת, בהתאם לאמות המידה החוקיות העדכניות.

האסיר יבחר את נציגו לצורך איסוף משכורתו החודשית או [החלק] שנותר ממנה.

סעיף 8: שנות השהייה בכלא המוכרות כוותק

[במקרה של] אסיר משוחרר העובד כמשרת ציבור, שנות השהייה בכלא יחושבו [כחלק מהוותק] כפי שמוגדר בסעיף 107 של חוק השירות הציבורי מ-1998 והתקנות הנלוות.

[במקרה של] שחרור אסיר העובד כמשרת ציבור, הרשות הלאומית תשלם את הביטוח הלאומי ותשלומי הפנסיה לביטוח הלאומי ולקרן הפנסיה לשנות שהייתו בבית הכלא.

סעיף 9: הכנת בסיס נתונים לאסיר

המשרד לענייני אסירים, בשיתוף פעולה עם הגופים המתאימים, יכין בסיס נתונים הכולל מסמכים לגבי אסירים, ובכלל זה [מידע על] סיבות מעצרם, נסיבות מעצרם והפשעים שהכיבוש ביצע כלפיהם.

סעיף 10: הגשת תביעות בגין פשעי כיבוש נגד האסירים

הרשות הלאומית תהיה מחויבת להגיש תביעות בגין פשעי הכיבוש נגד אסירים ולתבוע פיצויים בגין נזקים שנגרמו להם כתוצאה [מפשעים אלה]. כל אסיר או אסיר משוחרר זכאי לתביעות כאלה.

סעיף 11: פרסום תקנות

הממשלה תפרסם תקנות הנחוצות ליישום הסעיפים בחוק זה.

סעיף 12: ביטול סתירות

כל סעיף הסותר את סעיפי חוק זה יהיה בטל ומבוטל.

סעיף 13: פעולה ויישום

כל הצדדים לעניין מחויבים למלא סעיפים אלה של החוק. החוק ייכנס לתוקף 30 יום אחרי פרסומו ברשומות.

פורסם בעזה, 27.12.2004.

צו חוקי מס’ 1 (2013) על תיקון חוק האסירים והאסירים המשוחררים, מס’ 19 (2004)

בהתאם לסעיפים לחוק היסוד המתוקן מ-2003 ותיקוניו, במיוחד סעיף 43; לאחר בדיקה של חוק האסירים והאסירים המשוחררים מס’ 19 (2004); בהתבסס על המלצות הממשלה מ-19 ביוני 2012 ובהתאם לסמכויותינו; בהתאם לאינטרס של טובת הציבור ובשם העם הערבי הפלסטיני, אנו מפרסמים את הצו החוקי שלהלן:

סעיף 1

למטרת תיקון זה, ‘החוק המקורי’ מתייחס לחוק האסירים והאסירים המשוחררים מס’ 19 (2004).

סעיף 2

סעיף 1 של החוק המקורי יתוקן כדלהלן:

המונחים והביטויים הבאים יהיו בעלי המשמעות שתוגדר להלן, אלא אם כן ההקשר יציין אחרת:

המדינה: מדינת פלסטין.

הממשלה: ממשלת מדינת פלסטין.

המשרד: המשרד לענייני אסירים ואסירים משוחררים, או משרד מתאים.

השר: השר לענייני אסירים ואסירים משוחררים, או השר המתאים.

אסיר: כל מי שכלוא בבתי הסוהר של הכיבוש בגין השתתפותו במאבק נגד הכיבוש.

מאסר בית: החלטה על ידי הכיבוש למקם אדם במאסר בית ולמנוע ממנו לעזוב את ביתו או את מקום מגוריו לתקופה מוגדרת, בשל התנגדות לכיבוש.

גירוש: החלטה של הכיבוש לגרש פלסטיני כלשהו בכוח ממקום מגוריו הרגיל, בתוך פלסטין או מחוצה לה.

משפחת האסיר: אביו, אמו, אשתו, ילדיו וכל חבר נתמך במשק ביתו [של האסיר].

משך המאסר: זמן הריצוי בפועל בבית הסוהר, מתמשך או לסירוגין.

תשלומי אבטלה: תשלום חודשי קבוע המסופק לתקופה מוגדרת בהתאם לתקנות שפורסמו בעקבות הסעיפים של צו חוקי זה.

סעיף 3

כל ההפניות ל’רשות הלאומית’ בחוק המקורי יוחלפו במונח ‘מדינת פלסטין’.

סעיף 4

סעיף 3 של החוק המקורי יתוקן כדלהלן:

כדי לממש את המטרות של צו חוקי זה, המדינה תנקוט בכל האמצעים החוקיים כדי לפעול כדלהלן:

שחרור האסירים מבתי הסוהר של הכיבוש.

הושטת כל סיוע משפט לאסירים במשך תקופת המאסר.

הענקת זכויות כספיות לאסיר ולמשפחתו, וכל זכות אחרת שאפשר להעניק לו בהתאם לסעיפים של חוק זה והתקנה שהתפרסמה בעקבותיו.

לאפשר לאסיר, לבת זוגו ולילדיו לרכוש השכלה.

לשקם אסירים משוחררים בהתאם לסעיפים של התקנה שפורסמה בעקבות הסעיפים בחוק זה.

לספק ביטוח רפואי לאסיר ולמשפחתו.

סעיף 5

סעיף חדש יתוסף לחוק המקורי, אחרי תת-סעיף 3, שמספרו יהיה 3’, כדלהלן:

המדינה תבטיח תעסוקה לאסירים משוחררים, בהתאם לאמות מידה שיביאו בחשבון את מספר השנים שריצו בכלא, רמת ההשכלה של האסירים ואפשרות העסקתם.

אסירים משוחררים יזכו לעדיפות בהשמה למשרות שנתיות בכל מוסדות המדינה, בהתאם לחוקים העדכניים.

אם המדינה לא תוכל להבטיח לאסיר תעסוקה בהתאם לתת-הסעיף שלעיל, היא תהיה מחויבת לעשות כדלהלן:

לשלם משכורת חודשית לכל אסיר משוחרר שריצה בין חמש לעשר שנים בבית הכלא, ולכל אסירה משוחררת [שריצתה] שנתיים עד חמש שנים בבית הכלא.

במקרה של מות אסיר או אסירה משוחררים המוזכרים בפסקה א’ של תת-הסעיף, המדינה תיטול על עצמה לספק תמיכה למשפחותיהם, בהתאם לתקנה שפורסמה בעקבות סעיפי צו חוקי זה.

אסיר בעל מוגבלות קבועה יקבל 50 אחוזים או יותר [מהסכומים שפורטו] בפסקה א’ ו-ב’ של תת-הסעיף, בתנאי שריצה שנתיים וחצי בבית סוהר, או שנה במקרה של אסירה.

אסיר שריצה עשר שנים או יותר, ואסירה שריצתה חמש שנים או יותר, יקבלו משרה בשכר במוסדות המדינה, מבלי להפחית מזכותם כאסירים משוחררים [המועסקים] כמשרתי ציבור.

אסיר שריצה שנה עד חמש שנים ולא קיבל זכויות הנאה בהתאם לסעיפים הקודמים יהיה זכאי לתגמולי אבטלה לתקופה שווה לתקופת מאסרו.

כל אסיר שריצה שנה ויותר זכאי למענק שחרור חד פעמי בעת שחרורו.

הסעיפים כאן ייושמו בהתאם לתקנה שפורסמה בעקבות צו חוקי זה.

סעיף 6

תת-סעיף 1 בסעיף 5 של החוק המקורי יתוקן כדלהלן:

כל אסיר משוחרר שריצה בבית סוהר של הכיבוש מאסר של שנה או יותר יהיה פטור באופן חלקי או מלא מהתשלומים הבאים:

שכר לימוד באוניברסיטאות פלסטיניות.

תשלומי ביטוח בריאות.

שכר לימוד לכל תכניות ההכשרה המקצועיות המוצעות על ידי הגופים הרשמיים המתאימים.

סעיף 7

סעיף חדש יתוסף לחוק המקורי, אחרי סעיף 5, שמספרו יהיה 5’, כדלקמן:

אסיר שמת בבית הסוהר יוכר כחבר במוסד למשפחות השהידים, ויקבל משכורת מוגדלת, בהתאם לזמן ששהה בבית הסוהר ובהתאם לחוק שירות הביטחון הפלסטיני המעודכן.

הסעיפים של תת-סעיף 1 יוחלו גם על כל אסיר משוחרר שמת במשך השנה שאחרי שחרורו בשל בעיות בריאות המיוחסות למאסרו.

סעיף 8

שני תת-סעיפים יתוספו לסעיף 8 של החוק המקורי, אחרי תת-סעיף 2, כדלקמן:

המדינה תמשיך לשלם משכורות לאסירים משוחררים [המועסקים] כמשרתי ציבור.

אם המשכורת של אסיר משוחרר [המועסק] כמשרת ציבור תהיה נמוכה מהמשכורת שקיבל בכלא, המדינה תשלים את ההפרש.

סעיף 9

סעיף חדש יתוסף לחוק המקורי, אחרי סעיף 10, שמספרו יהיה 10’, כדלקמן:

הסעיפים של צו חוקי זה יחולו גם על חברי אש”ף שגורשו ולאלה שהושמו במאסר בית.

[בנוסף,] הסעיפים של צו חוקי זה יחולו על חברי פלגי אש”ף שנאסרו מחוץ לפלסטין בגין השתתפות במאבק לעצמאות ולשחרור פלסטין.

סעיף 10

בהתאם להמלצות השר, הממשלה תפרסם את התקנות הנדרשות ליישום הסעיפים של חוק זה.

סעיף 11

כל [סעיף] הסותר את הסעיפים של צו חוקי זה יהיה בטל ומבוטל.

סעיף 12

צו חוקי זה יוגש למועצה המחוקקת לשם אשרור בישיבתה הבאה.

סעיף 13

כל הצדדים לעניין מחויבים לבצע את סעיפי צו חוקי זה. הצו החוקי ייכנס לתוקף 30 יום אחרי פרסומו ברשומות.

פורסם: רמאללה, 8.1.2013